In\uitlog
Zoeken

Begin 2019 is er met een grote groep betrokkenen gewerkt aan het regio-brede convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Zutphen-Lochem en omstreken. Dit heeft geresulteerd in een ondertekening van dit convenant door ruim 60 partijen (waaronder de directeur van de Poolster scholen) op woensdag 17 april 2019 in de Buitensociëteit van Theater Hanzehof te Zutphen. Zij beloven in dit...[KLIK HIERONDER EN LEES ALLES].......

Meer muziek in de Klas

Begin 2019 is er met een grote groep betrokkenen gewerkt aan het regio-brede convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Zutphen-Lochem en omstreken. Dit heeft geresulteerd in een ondertekening van dit convenant door ruim 60 partijen (waaronder de directeur van de Poolster scholen) op woensdag 17 april 2019 in de Buitensociëteit van Theater Hanzehof te Zutphen. Zij beloven in dit convenant om samen zorg te dragen voor goede muziekeducatie voor alle basisschoolleerlingen in de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. 

 

Hieronder een kort stukje uit het convenant.
(Het gehele convenant is te lezen in het bericht “Convenant Meer Muziek in de Klas” in het onderliggende artikel )

 

Muziek heeft een vaste plaats bij jullie op school. Muziek is er elke week, in veel verschillende vormen en stijlen (b.v. klassiek, pop, levenslied), aanwezig binnen en buiten de klas. Het is belangrijk dat jullie met muziek iets nieuws leren, maar het plezier tijdens het muziek maken is net zo belangrijk. Voor jullie zelf, maar ook voor jullie juffen en meesters. Je krijgt er ook meer lef en zelfvertrouwen door en misschien ontdek je wel een verborgen talent!? Het is vooral heel tof om samen muziek te maken. We starten vanaf vandaag!
 

 

Tijdens deze feestelijke ondertekening heeft stadsdichter Merel Hubatka het volgende gedicht gemaakt.

Méér muziek in de klas

Een hoogdravend mooi woord: convenant.

Directeuren verspreiden het door het land.

We leren veel, voor zover nog niet bekend.

Blokfluit is het allermooiste instrument.

Het HIT orkest vult de zaal.

Ze doen het goed en bobo’s,

bestuursleden, we zien allemaal

dat dit iets met ze doet.

Al komen instrumenten later aan de wilgen.

Een meneer speelt tweede viool.

Die zullen wij hier inspireren

om ook de eerste viool te leren.

De kern van de zaak

begrijpen we van jong tot oud.

Muziek is de basis

waar men op bouwt.

Is je meester een rocker,

dan komt het terecht.

Het beleid is prachtig,

maar wat doen we nú echt?

Welgeteld twee uur muziek per jaar!

Dus:

Teken zwierig dit convenant.

Muziek in het leven, het moet constant.

Laat docenten en Pabo weten:

Kinderen, hou je vast.

Nooit wordt het weer zoals het was.

Er komt véél meer muziek in de klas!

 

 

Convenant Méér Muziek in de Klas

In de regio Brummen, Zutphen, Lochem en Voorst kan ieder kind zich ontwikkelen met muziek, binnen- en buiten school. Samen staan we voor goede muziekeducatie, beschikbaar voor elk kind in de leeftijd van 0 tot 14 jaar in onze gemeenten. Door de samenwerking en afstemming van alle partijen te organiseren en te stimuleren, steunen ondertekenaars van dit convenant het belang van goede cultuureducatie met speciale aandacht voor muziek.

Wij onderstrepen de volgende visie:

Muziek is belangrijk voor iedereen. We luisteren ernaar, we dansen erop, we zingen en maken muziek. Iedereen is, op zijn eigen manier, een muzikaal mens. En al die muziek helpt ons om te ontdekken wie we zijn en te worden wie we willen worden, maar ook om anderen beter te begrijpen. Door muziek te maken worden we creatiever, kunnen we beter problemen oplossen en het draagt bij aan onze cognitieve ontwikkeling. Wij vinden het daarom belangrijk dat alle kinderen in onze regio verschillende vormen (zang, muziek maken op instrumenten, presenteren, improviseren en componeren) van muziekeducatie krijgen op school. Muziekeducatie wordt hierbij ingebed in het hele onderwijs van de school en de kindcentra. De verbinding met de wijk en buurt (naoberschap) omarmen en stimuleren we.

 

Onze visie komt voort uit de overweging:

• muziek draagt bij aan de oriëntatie op jezelf en de wereld;

• muziek maken of luisteren stimuleert de ontwikkeling van het brein en is onmisbaar voor de vorming van 21e -eeuwse vaardigheden;

• muziek levert een grote bijdrage aan de persoonlijke- en creativiteitsontwikkeling van kinderen;

• muziek draagt bij aan de ontplooiing van talentontwikkeling en sociale vaardigheden;

• samen muziek maken geeft veel plezier;

• zingen draagt bij aan de ontwikkeling van het gehoor (taal);

• een instrument bespelen draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen, bevordert discipline en doorzettingsvermogen;

• leerkrachten plezier ervaren als ze zien wat muziek maken met de kinderen doet;

• bundeling van de plaatselijke mogelijkheden van muziekeducatie kinderen meer mogelijkheden biedt muziekles te volgen;

• ouders beseffen hoe belangrijk het is dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek;

• muziek ‘ontstresst’.

 

We spreken daarom met alle kinderen in de regio Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst het volgende af:

Muziek heeft een vaste plaats bij jullie op school. Muziek is er elke week, in veel verschillende vormen en stijlen (b.v. klassiek, pop, levenslied), aanwezig binnen en buiten de klas. Het is belangrijk dat jullie met muziek iets nieuws leren, maar het plezier tijdens het muziek maken is net zo belangrijk. Voor jullie zelf, maar ook voor jullie juffen en meesters. Je krijgt er ook meer lef en zelfvertrouwen door en misschien ontdek je wel een verborgen talent!? Het is vooral heel tof om samen muziek te maken. We starten vanaf vandaag!

 

Doel:

Dit convenant heeft als doel gelijke kansen te borgen en te vergroten voor alle kinderen in de regio Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst, om zich in alle leerjaren van de basisschool optimaal te kunnen ontwikkelen, waarbij met muziek een zeer relevante toon wordt gezet. Dit wordt versterkt door de aansluiting met het binnen- en buitenschoolse muziekaanbod te bewerkstelligen. Met dit convenant verklaart het netwerk aan partners om tot gezamenlijke afspraken te komen die voorzien in hoogwaardige muziekeducatie in de regio, geredeneerd vanuit het perspectief van de brede ontwikkeling van het kind.

 

Ambitie:

In de regio Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst vormen wij samen een breed veld aan partijen met deskundigheid op het gebied van muziekeducatie. Wij omarmen de ambitie van Méér Muziek in de Klas en verklaren dat:

1. Wij alle basisscholen in de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst, vanuit hun eigen kennis, expertise en mogelijkheden zullen ondersteunen om de ambitie Meer Muziek in de Klas (binnen en buiten schooltijd) mogelijk te maken;

2. Wij in programma’s voorzien ten behoeve van deskundigheidsbevordering;

3. Wij muziekeducatie aanbieden gericht op actieve, receptieve en reflectieve muziekbeoefening;

4. Wij maatwerk bieden dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van het kind;

5. Wij muziekeducatief aanbod ontwikkelen in een samenwerkingsrelatie met het onderwijs, wat leidt tot optimalisering van de doorlopende leerlijnen binnen- en buitenschools;

6. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken en regionale/ lokale aanbieders;

7. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij andere convenanten, zoals CMK en Cultuureducatie;

8. Muziekeducatie wordt geborgd in de schoolplannen.

 

We spreken af dat we in 2021 het volgende hebben bereikt:

1. Er is muziekeducatie op alle basisscholen en kindcentra;

2. Kinderen komen wekelijks in aanraking met allerlei vormen van muziek, aansluitend bij hun talenten en interesses;

3. Elke leerkracht kent het belang van muziekeducatie en heeft geleerd hoe muziek te gebruiken in een les;

4. Er is meer deskundigheid beschikbaar om groepsleerkrachten te helpen goede muziekeducatie te geven (in het ideale scenario heeft iedere school een vaste muziekcoach);

5. Basisscholen en de buitenschoolse opvang gebruiken een professionaliseringsaanbod op maat;

6. Binnen- en buitenschools muziekeducatie zijn zoveel mogelijk verbonden (waarbij bijscholing van muziekaanbieders een mogelijkheid is);

7. Studenten van de pabo worden opgeleid tot leerkrachten die handelingsbekwaam zijn als het gaat om muziek (in het onderwijsprogramma van de pabo-studenten is aandacht voor de ontwikkeling van het eigen muzikale zelfbeeld, en voor de vraag hoe dat van kinderen te stimuleren);

8. ArtEZ conservatorium heeft in de opleiding Docent Muziek binnen de lessen primair onderwijs meer aandacht voor coaching en training van groepsleerkrachten (zij stemt dit ook af met de pabo’s in de omgeving);

9. Wij vormen een stuurgroep die een aantal malen per jaar samenkomt om bovenstaande doelstellingen te monitoren, om elkaar te inspireren en te stimuleren;

10. Er is een klimaat gecreëerd waarin bedrijven, lokale overheden, muziekverenigingen, scholen en ouders bereid zijn om meer te investeren in goede muziekeducatie.

 

In het projectplan ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst’ leggen we uit wat we gaan doen om alle doelstellingen die hierboven worden genoemd te halen en hoe dit wordt gefinancierd.

 

Dit convenant is een ‘groeidocument’. Het is een start met partijen vanuit bestaande netwerken. Het staat iedereen vrij om zich aan te sluiten bij dit convenant: ondernemers, publieke- en private partijen uit de muziekwereld, gemeenten en schoolbesturen/-directeuren. We nodigen andere partijen van harte uit om zich bij ons aan te sluiten!

Jeugdmuziekdag

Zeer geslaagd Jeugd Muziek Festival

Zaterdag 8 februari hebben 11 jeugdleerlingen en 1 volwassene meegedaan aan de Jeugdmuziekdag die door de GoLF was georganiseerd. Het was een prachtige dag die begon met een gezamenlijke repetitie van verschillende jeugdorkesten waarbij al direct ontzettend goed werd gespeeld. Het was heel fijn voor onze jeugdleerlingen dat onze eigen jeugdorkest dirigent, Henk Vruggink, voor het samengestelde orkest stond. Hij is een bekend gezicht die precies weet wat de leerlingen kunnen.
Er was een uitgebreide lunch zodat de kinderen ook de tijd kregen om even lekker buiten te ravotten. Daar werd goed gebruik van gemaakt.
Na het eten hield ieder jeugdorkest een uitvoering van enkele muziekstukken die ook door een professionele jury werd beoordeeld (zie onderaan). Veel ouders of grootouders zaten in de zaal om te genieten van hun (klein)kind. Terecht want het optreden ging heel erg goed. Het klonk prachtig en na afloop kregen ze een groot applaus. Ook het jurylid was erg tevreden.
Een leuke, leerzame en vooral ook gezellige dag.

Jury verslag van Arno Groeneveld
Datum 8 februari 2020 tijdens het Jeugd Muziek Festival in de Heksenlaak in Barchem
Naam en dirigent: Juliana Almen o.l.v. Henk Vruggink

Oriental March;
Mooi jeugdorkest op het podium.
Jullie spelen fraai samen.
Ik hoor ook een hele aardige orkestklank.

Menuet;
Klassieke muziek klinkt ook tijdens dit festival.
Probeer dit menuet mooi te laten dansen in 3/4 .
Kijk en luister goed wie de melodie heeft.
De begeleiding mag dan iets milder.

Tell me;
Ook nu weer behoorlijk samenspel.
De drummer begeleid hier goed.
Mooie begeleiding van de melodie ook.

Parade;
Een swingend stukje tot slot!
ik hoor echt vrijwel alle noten goed.
Probeer eens iets meer in grote zinnen te spelen.

Ik heb genoten van jullie optreden.
Probeer iets meer te werken aan basis orkestontwikkeling met gevarieerd repertoire.
Gefeliciteerd!
Arno Groeneveld